Default method - تحولات Java 8

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت از سری آموزشی تحولات Java 8 قصد داریم ابتدا Default method ها و سپس Functional interface ها که بسیار مهم و پرکاربرد می باشند را مورد بررسی قرار دهیم .
تقریبا می توان گفت تمام مفاهیمی که در آینده در این سری آموزشی بررسی خواهیم کرد وابستگی زیادی به Functional interface ها دارند .