Pass data between activities - آموزش کار با Intent ها در اندروید

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت از سری آموزشی کار با Intent ها در اندروید به نحوه ی جابجایی داده ها بین اکتیویتی ها خواهیم پرداخت .