جلسه اول پارت دوم - فیلم کلاس آنلاین روانشناسی بالینی

مباحث تدریس شده در این جلسه: