جلسه اول پارت اول - فیلم کلاس آنلاین روانشناسی بالینی

مباحث تدریس شده در این جلسه: