فیلم ضبط شده همایش 14 مهر - همایش ریاضی عمومی 1 و 2

مباحث تدریس شده در این جلسه: