جلسه مشاوره برنامه ریزی مهندسی برق-کنترل - مشاوره گروهی رایگان کنکور ارشد و دکتری برق - گرایش کنترل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مطالب ارائه شده در این جلسه عبارتند از:

1- نحوه صحیح هدفگذاری برای کنکور 99

2-نحوه صحیح مطالعه و تست زنی

3-استراتژی سرجلسه کنکور

4-برنامه ریزی برای تابستان، پاییز و زمستان و عید تا روز کنکور

5-پاسخ به سوالات دانشجویان