جواب عمومی و خصوصی - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این ویدیو در رابطه با دسته جواب های معادله  دیفرانسیل یا همان جواب عمومی صحبت خواهیم کرد. در رابطه با جواب خصوصی هم توضیحات لازم را خواهیم داد.