توابع معکوس مثلثاتی - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این ویدیو خلاصه ای از توابع معکوس مثلثاتی را در حدی رفع نیاز در درس معادلات دیفرانسیل و بقیه دروس به شما آموزش دادیم.