معادلات مثلثاتی - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این فیلم معادلات مثلثاتی و نخوه حل این معادلات را به شما آموزش میدیم