نمودار توابع مثلثاتی و دوره تناوب - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه دوره تناوب توابع و نحوه رسم توابع مثلثاتی را آموزش میدم