روابط جمع به ضرب مثلثات - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه ادامه فرمول های مثلثات را میگیم و رابطه تبدیل جمع به ضرب را برای سینوس و کسینوس ارایه میکنیم