فرمول های مثلثات - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه فرمول ها و روابط مهم مثلثات را به شما آموزش میدم و سعی میکنم نکاتی بگم که بتونید روابط را راحتتر حفظ کنید.