دایره مثلثاتی و نسبت های مثلثاتی - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مفاهیم پایه دایره مثلثاتی و نسبت های مثلثاتی آموزش میدهم. در ادامه روش جالبی برای حفظ و به خاطر سپاری روابط اصلی نسبت های مثلثاتی را به شما آموزش میدهم که در تمام دروس برای شما مفید خواهد بود.