انتگرال های پایه-قسمت 2 - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

ادامه جلسه قبل آموزش انتگرال های پایه در درس معادلات دیفرانسیل