انتگرال های پایه - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مقدمات ریاضی پایه و مثلثات و انتگرال و مشتق در حدی که نیاز ما در این درس را برآورده میکند آموزش داده شده است