جلسه ی 1 - فیلم مشاوره ویژه‌ی دوران جمع‌بندی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جهت مشاهده، ویدیو را دانلود کنید. جهت دانلود روی دکمه ی دانلود کلیک کرده و صفحه ی باز شده را روی دستگاه خود save کنید.