جلسه ۲ _ ۷ - آموزش مدار الکتریکی کامپیوتر

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هفتم. بخش دوم