جلسه ۳ - آموزش مدار الکتریکی کامپیوتر

مباحث تدریس شده در این جلسه:

.در این جلسه به حل تست و رفع اشکال مبحث تونن و نورتن پرداخته شد