جلسه 3-7 قضیه جمع آثار - آموزش مدار الکتریکی کامپیوتر

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مروری بر مفاهیم یاد گرفته شده - جمع آثار- قضیه جمع آثار برای توان. در کل 1 مثال و 4 تست کنکور ارشد برق و 1 تست دکتری برق  در این فیلم حل شد.

مدت این فیلم 1 ساعت و 32 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 3 ساعت می باشد. در این فیلم به حل تست های کنکور ارشد برق و کامپیوتر و سوالات تالیفی جمع آثار، معادل تونن و نورتن و شبکه های خطی مقاومتی پرداخته شد و در ادامه قضیه جمع آثار برای توان گفته شد. درقضیه جمع آثار برای توان به این نکته اشاره می کند که قضیه جمع آثار را برای توان لحطه ای در مداراتی که منابع غیر DC دارند نمی توان استفاده کرد و این قضیه جمع اثار برای توان های متوسط برقرار است. در کل این قسمت فیلم آموزشی مدار الکتریکی حل تست های کنکور کارشناسی ارشد برق  و کامپیوتر و تست دکتری برق 95 انجام شد و در اخر به رفع اشکال سوالات بچه ها پرداخته شد.