جلسه 6 تونن و نورتن - آموزش مدار الکتریکی کامپیوتر

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

قضیه تونن و نورتن برای مدارات مقاومتی خطی - وابستگی معادل مدار به قطب - محاسبه معادل تونن و نورتن - جمع بندی تعویض المان - سه روش محاسبه معادل تونن و نورتن ( 1- رابطه تعادلی 2- روش ساده سازی 3- روش ازمایشگاهی) - محاسبه فقط مقاومت تونن - محاسبه فقط ولتاژ تونن - محاسبه فقط جریان نورتن . در کل 2 مثال و 12 تست و 1 سوال مفهومی  در این فیلم حل شد و 12 تست حل شده برای تمرین داده شد.

مدت این فیلم 2 ساعت و 24 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 5 ساعت می باشد. در این فیلم نوشتن معادل مدار مقاومتی خطی از دو سر یک المان یا از دو نقطه می باشد که در این فیلم انواع تحلیل و روش حل مدار معادل تونن و نورتن ذکر شده است که از 3 روش مدار معادل یا روش ساده سازی یا روش ازمایشگاهی باید رفت که استاد کاملا روش ها را توضیح داده اند و گفته اند در هر سوال باید از چه روشی برویم تا تحلیل مدار ساده تر شود.