جلسه 1 تعاریف اولیه جریان و ولتاژ و توان - آموزش مدار الکتریکی کامپیوتر

مباحث تدریس شده در این جلسه:

این جلسه به مدت 2 ساعت و 43 دقیقه می باشد. در این جلسه به  توضیح در مورد شاخه اتصال کوتاه، شاخه مدار باز، مقاومت ایده آل خطی، مقاومت ایده آل غیرخطی، قانون اهم،توان لحظه ای، تعاریف اولیه جریان و ولتاژ و حل نمونه سوال برای به دست آوردن توان مصرفی، توان تولیدی و قانون بقای توان پرداخته شد در ادامه منابع جریان و منبع ولتاژ وابسته، مستقل و سینوسی درس داده شد و1 مثال و 2 تست از آن حل شد بعد از آن به تعریف شبکه مدار و قانون کیرشهف (kvl) و قانون جریان kcl و حل 5 مثال از آن پرداخته شد.