جلسه 1-10 معادلات دیفرانسیل - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

معادلات دیفرانسیل - تابع پله - انتگرال و مشتق تابع پله - تابع ضربه - انتگرال تابع ضربه - خواص مهم تابع ضربه - مشتقات تابع ضربه - معادله دیفرانسیل معمولی خطی با ضرائب ثابت مرتبه n - پاسخ همگن - پاسخ خصوصی - پاسخ کامل - پاسخ ورودی صفر - پاسخ حالت صفر - محاسبه جواب همگن - تشکیل معادله همگن - معادله مشخصه معادله دیفرانسیل - فرم جواب همگن با توجه به فرکانس طبیعی معادله مشخصه - توضیحات تکمیلی برای فرکانس طبیعی.

مدت این فیلم 2 ساعت و 7 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 4 ساعت می باشد. در این فیلم قبل از پرداختن به مباحث معادله دیفرانسیل به معرفی توابع و سیگنال های مهم پرداخته شد و بعد از آن به توضیح کامل در مورد مفاهیم معادلات دیفرانسیل در مدارهای الکتریکی کنکور ارشد پرداخته شد و مثال های زیادی ازاین مباحث حل شد.