جلسه 1-7 شبکه های خطی مقاومتی (جعبه سیاه) و جمع آثار - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جمع آثار - اثر منبع مستقل در جعبه سیاه - شبکه های خطی مقاومتی جعبه سیاه. در کل 2 مثال و 6 تست کنکور ارشد برق هم در این فیلم حل شد.

مدت این فیلم 1 ساعت و 59 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 3 ساعت و نیم می باشد. در این فیلم به توضیح کامل در مورد مفاهیم جمع آثار پرداخته شد که جمع آثار از دو دسته جمع پذیری و همگنی تشکیل شده است و به حل تست ها و مثال های ان به طور کامل پرداخته شد. در ادامه شبکه های مقاومتی جعبه سیاه گفته شد که اگر یک شبکه مقاومتی خطی داشته باشیم از هر پورت ان یک معادل تونن و نورتن دیده می شود که الزاما با دریچه های دیگر برابر نیست. در شبکه خطی و مقاومتی خروجی مان چون خاصیت خطی دارد یک ضریب خطی از ورودی های مدارمان است پس در مدار خطی خروجی ها ترکیب خطی از ورودی هایمان می باشد. در این قسمت نیز به صورت کامل و با حل جزییات و حتی نکته های فراتر از تست ها نیز گفته شد و یک تست را به صورت انواع مختلف سوال حل شده است.