جلسه 5 مدارهای معادل و ساده سازی - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

معادل بودن دو مدار - سری شدن منابع ولتاژ - موازی شدن منابع ولتاژ - موازی شدن منابع جریان - سری شدن منابع جریان - موازی شدن منبع ولتاژ با شبکه - سری شدن منبع جریان با شبکه - اتصال کوتاه شدن شبکه - مقاومت سری - مقاومت موازی - پرش خرگوشی - اتصال ستاره - اتصال مثلث - تبدیل ستاره به مثلث - تبدیل مثلث به ستاره - پل وتسون. در کل 5 مثال و 2 تست هم در این فیلم حل شد.

این جلسه به مدت 2 ساعت و 16 دقیقه می باشد. در ابتدا به تعریف معادل بودن دو مدار پرداخته شد و 2 مثال از ان حل شد. معادل بودن دو مدار به این معناست که رابطه تعادلی آن دو مدار از دو سر با یکدیگر برابر باشند. استاد تاکید می کند که رابطه تعادلی کاملا به پورت ها وابسته است. در ادامه در مورد سری شدن منابع ولتاژ و موازی شدن منابع جریان بحث شد و گفته شد که اگر در مدار چند منابع ولتاژ سری شوند باعث می شود ولتاژ کل بزرگ شود و ولتاژ کل جمع تمام منابع ولتاژ حاضر در مدار می شود و اگر چند منبع جریان موازی باشند منبع جریان کل  جمع منابع جریان حاضر در مدار می باشد.  در مورد سری شدن منبع جریان با شبکه هم گفته شد در صورتی آن شبکه قابل حذف است که متغیری داخل شبکه نباشد که به بیرون شبکه ارتباط داشته باشد و وابسته باشد و برای موازی شدن شبکه با منبع ولتاژ هم به همین صورت است آن هم نباید به متغیری داخل شبکه وابسته باشد اگر به متغیر بیرون شبکه وابسته نباشد می توان شبکه موازی با منبع ولتاژ را حذف کرد. نحوه معادل کردن مقاومت موازی و  مقاومت سری  نیز گفته شد و نکته ای برای محاسبه سریع مقاومت موازی نیز گفته شد. در ادامه به مبحث پرش خرگوشی پرداخته شد در پرش خرگوشی گفته شد اگر جریانی از گره ای خارج شود و به گره ای وارد شود می توان این را برداشت و از جای دیگر عبور دهیم به طوری که باز به همون گره وارد و از همون گره خارج شود. همچنین اتصال ستاره و اتصال مثلث و نحوه تبدیل آن ها بهم تدریس شد و دو مثال از ان به صورت کامل حل شد در اخر هم مفهوم پل وتستون گفته شد و یک مثال از آن حل شد. در اخر می توان تقریبی برای مدت زمان مطالعه این فیلم پیش بینی کرد و حدود 4 ساعت وقت تعیین کرد.