جلسه2 روش سریع تحلیل مدار - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

این فیلم به مدت 2 ساعت می باشد. در این جلسه ابتدا روش های مرسوم برای تحلیل مدار یعنی روش گره و مش ارائه شد و چند مثال نیز  حل شد و سپس روش ابداعی استاد توسلی که حل مدارات را خیلی راحت و سریع می کند آموزش داده شد علاوه بر آموزش 9 تست هم به صورت کامل حل گردید.