معرفی دوره - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه به معرفی دوره آنلاین ترم تابستان 98 پرداخته شد و نحوه مطالعه و روال آموزش مدار در این دوره را استاد توسلی توضیح دادند.