جلسه 2_1_10 معادلات دیفرانسیل - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه به بررسی چاسخ حالت صفر و پاسخ ورودی صفر در مدارات LTI پرداخته شد و چند مثال و تست از کنکور کارشناسی ارشد تحلیل شد.