جلسه 2-8-پاسخ حالت صفر و ورودی صفر مدار LTI - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هشتم پارت دوم
پاسخ حالت صفر و ورودی صفر مدار LTI
در این جلسه ادامه مباحث جلسه قبل گفته شد و سوال کنکور 97 حل شد