جلسه 1-8-پاسخ حالت صفر و ورودی صفر مدار LTI

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هشتم
پاسخ حالت صفر و ورودی صفر مدار LTI
در این جلسه مفاهیم پاسخ حالت صفر و ورودی صفر در مدارات LTI با حل چندین تست کنکور و تالیفی انجام شد همچین در این فیلم سوال کنکور ارشد برق 97 تحلیل شد