جلسه 5-​​​​​​​حل تست کنکور 97 غیر خطی  - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه پنجم
حل تست کنکور 97 غیر خطی 
در فیلم  چلسه سوالات غیر خطی کنکور ارشد برق  97 انجام شد