جلسه 4-مرور و رفع اشکال مدارات غیرخطی - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه چهارم 
مرور و رفع اشکال مدارات غیرخطی
در این فیلم مدرات غیر خطی را مرور و سیپس رفع اشکال دانشجویان را انجام دادیم