جلسه 2-3-رفع اشکال جمع آثار و حل تست کنکور 97

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه سوم بخش دوم
رفع اشکال جمع آثار و حل تست کنکور 97
در این فیلم ابتدا مرور و رفع اشکال دانشجویان در فصل جمع آثار شد و سپس سوالات کنکور 96 و 97 که در فیلم آموزشی شما حل نشده بود را حل کردیم