جلسه 2-حل تست و رفع اشکال تونن و نورتن - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم
حل تست و رفع اشکال تونن و نورتن
در این جلسه ابتدا رفع اشکال و مرور بر مباحث تونن نورتن شد و سپس تعدادی تست که جدید بود و در فیلم آموزشی حل نشده بود از مبحث تونن و نورتن حل شد