جلسه 1-1 -​​​​​​​مقدمه و روال کار 

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه اول 
مقدمه و روال کار 
در این جلسه مروری بر سوالات کنکور سال گذشته کردیم و نظرات دانشچویان را در رابطه با نحوه مطالعه و...  جویا شدیم