فیلم جلسه پنجم - فیلم آموزشی الکترونیک ۱ - کلاس آنلاین الکترونیک

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مدارات کلمپ-تغییر سطح