فیلم جلسه سوم - فیلم آموزشی الکترونیک ۱ - کلاس آنلاین الکترونیک

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مشخصه انتقالی و دیود زنر