جلسه 3 عملکرد ترانزیستور در نواحی کار - فیلم آموزشی الکترونیک ۱ - کلاس آنلاین الکترونیک

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این فیلم عملکرد مداری ترانزیستور را در 3 ناحیه اشباع و فعال و خاموش با ذکر چند مثال مورد بررسی قرار دادیم. توصیه می شود مثال های این فیلم را با دقت یک بار دیگر خودتان تحلیل کنید.