جلسه 4 ترانزیستور BJT - فیلم آموزشی الکترونیک ۱ - کلاس آنلاین الکترونیک

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این فیلم روش تشخیص ناحیه کار را با حل چند مثال آموزش دادیم. این جلسه را که پایه تحلیل DC ترانزیستور در الکترونیک می باشد را با دقت مطالعه و حداقل یک بار مثال های این بخش را بدون فیلم حل کنید. در ادامه چند مدار عملی و واقعی برای بایاس کردن ترانزیستور ارائه شد و مفاهیم این مدارات آموزش داده شد. مدارات خود بایاس، بایاس ثابت  و بایاس تقسیم ولتاژی به طور کامل اموزش داده شد.