جلسه 2-2 عملکرد ترانزیستور در نواحی کار - فیلم آموزشی الکترونیک ۱ - کلاس آنلاین الکترونیک

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در بخش دوم نواحی کار ترانزیستور را از نظر مداری بررسی کردیم و عملکرد ترانزیستور در این 3 ناحیه از مداررا یاد گرفتیم و همراه با چند مثال بررسی کردیم. در فیلم جلسه بعد نحوه تشخیص ناحیه کار ترانزیستور آموزش داده می شود.