جلسه 3-7 قانون گاوس،شار الکتریکی و زاویه فضایی - فیلم آموزشی الکترومغناطیس


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هفتم قسمت سوم

 قانون گاوس،شار الکتریکی و زاویه فضایی