جلسه 1-6 میدان الکتریکی توریع بارهای سطحی و حجمی - فیلم آموزشی الکترومغناطیس


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه ششم قسمت دوم
میدان الکتریکی توریع بارهای سطحی و حجمی