جلسه2-5 محاسبه میدان الکتریکی توزیع بار خطی و سطحی - فیلم آموزشی الکترومغناطیس


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه پنجم قسمت دوم

محاسبه میدان الکتریکی توزیع بار خطی و سطحی