جلسه 1-5 محاسبه میدان الکتریکی توزیع بار خطی و سطحی - فیلم آموزشی الکترومغناطیس کنکور 1401


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه پنجم قسمت اول

محاسبه میدان الکتریکی توزیع بار خطی و سطحی