جلسه 2-2 ادامه مختصات کروی، انتگرال های خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم
ادامه مختصات کروی، انتگرال های خطی، سطحی و حجمی