جلسه 2-4 فصل دوم میدان الکتریکی ساکن - فیلم آموزشی الکترومغناطیس

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه چهارم بخش دوم
در این جلسه فصل دوم میدان الکتریکی ساکن شامل مقدمه، توزیع بارهای نقطه ای و خطی تدریس شده است