جلسه 1-4 فصل دوم میدان الکتریکی ساکن

مباحث تدریس شده در این جلسه:

حلسه چهارم بخش اول
در این جلسه فصل دوم میدان الکتریکی ساکن شامل مقدمه، توزیع بارهای نقطه ای و خطی تدریس شده است