جلسه 2-3-مشتق میدان های اسکالر و برداری - فیلم آموزشی الکترومغناطیس کنکور 1401

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه سوم 
 در این جلسه مبحث مشتق میدان های اسکالر و برداری وهمچنین قضایای مهم در آنالیز برداری تدریس شده است