جلسه 1-2 تبدیل مختصات

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم قسمت اول