جلسه 1-2 تبدیل مختصات - فیلم آموزشی الکترومغناطیس کنکور 1401

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم قسمت اول