جلسه 1-2 تبدیل مختصات - فیلم آموزشی الکترومغناطیس

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم قسمت اول