جلسه 1 - فیلم آموزشی الکترومغناطیس

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه اول