استفاده از قضیه هم پاسخی گرین - فیلم آموزشی الکترومغناطیس کنکور 1401

مباحث تدریس شده در این جلسه:

استفاده از قضیه هم پاسخی گرین

ابتدا فایل آموزشی را دانلود نمایید سپس از حالت فشرده خارج و پخش نمایید